Titan Ray-Allison Theus‘s Dragon

Titan Ray-Allison Theus‘s Dragon

Concept by Allison Theus@beastofoblivion.deviantart.com,Thank you:)