Ride of the YELANG(Model)

Zhelong xu models004

KeyShot render

Zhelong xu models003

KeyShot render

Zhelong xu models001

KeyShot render

Zhelong xu models002

KeyShot render

Zhelong xu models007

ZBrush BPR

Zhelong xu models006

ZBrush BPR

Zhelong xu models008

ZBrush BPR

Zhelong xu models005

ZBrush BPR

Ride of the YELANG(Model)

Render with KeyShot and ZBrush BPR