Baby Tiger小脑斧

Zhelong xu 06
Zhelong xu 02
Zhelong xu 03
Zhelong xu 04
Zhelong xu 05
Zhelong xu 01

Baby Tiger小脑斧

I will make this baby into Porcelain material this year.:)
小脑斧超凶的