Painting practice in 2009

Zhelong xu s 4
Zhelong xu 8
Zhelong xu 6
Zhelong xu 5
Zhelong xu 2

Painting practice in 2009