The last dragon

Zhelong xu 001 exposure
Zhelong xu progress
Zhelong xu terada s 1
Zhelong xu terada s dragon girl detail 2

The last dragon

Concept art by Katsuya Terada