TORI's phone

Zhelong xu 7293127246 4d086fe92a o
Zhelong xu 7249750110 fcc05257f2 o

TORI's phone

original design by Akira toriyama